W3C home > Mailing lists > Public > public-auth-trans-ca@w3.org > January 2007

Re: Error d'un enllaš

From: LTO WCAG translation to Catalan <wcag.cat@ub.edu>
Date: Tue, 23 Jan 2007 11:51:46 +0100
Message-ID: <45B5E8C2.8090309@ub.edu>
To: public-auth-trans-ca@w3.org

GrÓcies per comunicar-ho.

Avui mateix s'ha comunicat l'error al Consorci.

Preguem disculpeu el retard en arreglar aquest error que s'ha degut a un 
petit malentŔs de coordinaciˇ.

Cordialment,

Mireia Ribera
Received on Tuesday, 23 January 2007 10:51:52 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Tuesday, 6 January 2015 19:41:01 UTC