W3C home > Mailing lists > Public > public-auth-trans-ca@w3.org > September 2006

Conformitat per la versió en català

From: Víctor M. Maheux <vmaheux37@yahoo.es>
Date: Tue, 5 Sep 2006 12:33:23 +0100
Message-ID: <001e01c6d0df$243d7650$069da8c0@webmaster>
To: <public-auth-trans-ca@w3.org>
Salutacions,

  Aquest missatge és per dir-vos que acabo de repassar l'última versió de la traducció catalana de les WCAG, versió 1.0, i que dono la meva conformitat per tancar el procés de revisió de la mateixa. Suposo que amb això en tindreu prou perquè consti de cara al W3 Consortium.
  Rebeu una cordial salutació,

Víctor M. Maheux
Fundació de Cecs Manuel Caragol
Página Web / Website: <http://www.funcaragol.org/>.


		
______________________________________________ 
LLama Gratis a cualquier PC del Mundo. 
Llamadas a fijos y móviles desde 1 céntimo por minuto. 
http://es.voice.yahoo.com
Received on Tuesday, 5 September 2006 10:37:15 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Tuesday, 6 January 2015 19:41:01 UTC