W3C home > Mailing lists > Public > public-auth-trans-ca@w3.org > September 2006

WCAG catalŕ: Petició confirmació tancament / WCAG catalan: petición confirmación cierre

From: LTO WCAG translation to Catalan <wcag.cat@ub.edu>
Date: Mon, 04 Sep 2006 12:03:10 +0200
Message-ID: <44FBF9DE.1090503@ub.edu>
To: Emmanuelle Gutiérrez y Restrepo <emmanuellegutierrez@gmail.com>, Jesus Lores <jesus@eps.udl.es>, "Varela Couceiro, Enrique" <evarela@fundaciononce.es>, Encarnación Quesada Ruiz <equesada@w3.org>, FONTOVA i HUGAS Glňria <gfontova@termcat.cat>, Johnny Caragol <johnny.caragol@confide.es>
CC: Miquel Termens <termens@ub.edu>, Andreu Sulé Duesa <sule@ub.edu>, public-auth-trans-ca@w3.org

[Versión en castellano a continuación]

Benvolguts companys,

el 20 d'abril començŕvem el procés de revisió de les WCAG 1.0 al catalŕ 
per a fer-les traducció oficial. Vŕrem poder comptar amb el vostre suport.

Entre tots, hem corregit, millorat i afinat la traducció, i avui podem 
donar-la per tancada.

La versió definitiva es troba a http://www.ub.es/biblio/bid/06w3c.htm

Necessitem de nou el vostre suport: ens caldria que enviessiu un 
missatge a la llista    public-auth-trans-ca@w3.org  confirmant que 
doneu per bona la traducció.

Si encara no hi esteu subscrits, envieu si-us-plau un missatge amb el 
subject: subscribe
a public-auth-trans-ca-request@w3.org
o, en tot cas, responeu a aquest missatge amb cňpia a Ivan Herman 
(ivan@w3.org).

Moltes grŕcies!

Equip WCAG UB
***********************************************************************
Apreciados colegas,

el 20 de abril empezábamos el proceso de revisión de las WCAG 1.0 al 
catalán para formalizarlas como traducción oficial. Pudimos contar con 
vuestro apoyo.

Entre todos, hemos corregido, mejorado y afinado la traducción, y hoy 
podemos darla por cerrada.

La versión definitiva se encuentra en http://www.ub.es/biblio/bid/06w3c.htm

Necesitamos de nuevo vuestro soporte: sería necesario que enviarais un 
mensaje a la lista      public-auth-trans-ca@w3.org confirmando que dais 
el visto bueno a la traducción.

Si aún no estais suscritos, enviar porfavor un mensaje con
subject: subscribe
a public-auth-trans-ca-request@w3.org
o, a falta de ello, responder a este mensaje haciendo copia a Ivan 
Herman (ivan@w3.org).

Muchas gracias!

Equipo WCAG UB
Received on Monday, 4 September 2006 14:07:40 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Tuesday, 6 January 2015 19:41:01 UTC