W3C home > Mailing lists > Public > public-auth-trans-ca@w3.org > May 2006

Ampliació termini revisió directrius

From: Andreu Sulé <wcag.cat@ub.edu>
Date: Tue, 16 May 2006 16:30:31 +0200
To: public-auth-trans-ca@w3.org
Message-id: <4469E207.9050908@ub.edu>

Hola,

Fa uns dies el TERMCAT ens va demanar si podríem ampliar el termini de 
revisió de la versió 1.0 de les directrius per a l’accessibilitat al 
contingut de pàgines web fins al 30 de juny. Un cop feta la consulta a 
la gent del W3C, i vist que no hi ha cap inconvenient en fer aquesta 
ampliació, us comuniquem de manera oficial que el termini per a la 
revisió de les directrius s'amplia fins al 30 de juny.

El TERMCAT també ens ha dit que aquests dies està treballant en la 
revisió del glossari i que tan bon punt tinguin enllestida la feina 
enviarà a la llista les seves propostes de modificació.

-- 

Andreu Sulé Duesa
Cap d'estudis Biblioteconomia i Documentació
Facultat de Biblioteconomia i Documentació
Universitat de Barcelona
Melcior de Palau 140
08014 Barcelona
Tel. 93 4035774
Fax  93 4035772
sule@ub.edu
Received on Tuesday, 16 May 2006 16:02:36 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Tuesday, 6 January 2015 19:41:00 UTC