W3C home > Mailing lists > Public > public-auth-trans-ca@w3.org > May 2006

Cal donar suport a aquesta traducció

From: Miquel Térmens <termens@ub.edu>
Date: Tue, 09 May 2006 23:15:21 +0200
Message-ID: <44610669.60301@ub.edu>
To: public-auth-trans-ca@w3.org

Encoratjo a tothom a opinar sobre aquesta traducció al català de les WCAG. Crec que és una bona aportació a l'accessibilitat de la web.

Cordialment,

---------------------------------------------
Miquel Térmens Graells
Tel. 93 403 7021 - Fax. 93 403 5772
termens@ub.edu - http://bd.ub.es/pub/termens/
Facultat de Biblioteconomia i Documentació UB
C/ Melcior de Palau, 140 - 08014 Barcelona
---------------------------------------------
Received on Wednesday, 10 May 2006 18:29:06 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Tuesday, 6 January 2015 19:41:00 UTC