W3C home > Mailing lists > Public > public-auth-trans-ca@w3.org > July 2006

Darrera crida 24 Agost

From: LTO WCAG translation to Catalan <wcag.cat@ub.edu>
Date: Sat, 29 Jul 2006 12:27:43 +0200
Message-ID: <44CB381F.4060705@ub.edu>
To: public-auth-trans-ca@w3.org
CC: FONTOVA i HUGAS Glņria <gfontova@termcat.cat>

Us comuniquem que s'ha fet una darrera revisió de la traducció al catalą 
  de les WCAG i que la revisió es tancarą definitivament el dia 24 
d'agost per poder-la trametre al Consorci per aprovació a principis de 
setembre.

Per problemes tčcnics la darrera revisió no s'ha pogut penjar a la 
ubicació normal i la podeu trobar a:

http://bd.ub.es/pub/ribera/wcag-cat/06w3c.htm

Cordialment,

Equip WCAG Universitat de Barcelona.
Received on Saturday, 29 July 2006 10:28:04 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Tuesday, 6 January 2015 19:41:01 UTC