W3C home > Mailing lists > Public > public-auth-trans-ca@w3.org > July 2006

W3C (TERMCAT; 2)

From: Andreu Sulé Duesa <sule@ub.edu>
Date: Mon, 03 Jul 2006 09:33:26 +0200
To: public-auth-trans-ca@w3.org
Message-id: <44A8C846.4060804@ub.edu>
Benvolguts,

Us fem arribar el text revisat de les directrius. En aquest cas, hem 
assenyalat en color groc els canvis que us proposem aplicar. D’altra 
banda, quan ho hem cregut convenient, hem marcat en color verd clar 
aquells casos que van associats a algun comentari de tipus terminològic 
o metodològic.

A banda de les qüestions terminològiques i lingüístiques, us recomanem 
de fer una comprovació de tots els enllaços que apareixen en el document 
atès que n’hi ha molts que enllacen directament amb el glossari de 
termes en anglès en comptes de fer-ho cap a la versió en català. Com 
podreu veure pels comentaris que us fem en el text, nosaltres únicament 
hem revisat els enllaços fins a la pauta 11, però seria necessari 
completar la revisió fins al final.

Pel que fa a les referències bibliogràfiques que apareixen al final del 
document ( i que també us fem arribar en un document adjunt), creiem 
que, a banda de les esmenes de canvi que us proposem, és important que 
reviseu novament aquest apartat d’acord amb els criteris de citació de 
documents electrònics utilitzats a la Universitat de Barcelona, d’acord 
amb la norma ISO 690-2 (http://www.bib.ub.es/www3/3citar.htm).

Finalment, tal com ja us vaig comentar ahir, caldria decidir una única 
traducció del terme anglès guideline i sistematitzar-ne l’ús en el cos 
textual de la versió catalana. En el text que us adjuntem, hem 
assenyalat en color verd alguns dels usos de les formes directriu i 
pauta que en la versió anglesa corresponen a la denominació guideline.

Creiem que seria interessant que, un cop tancat el termini per proposar 
esmenes al contingut del text, i després de fer les revisions 
metodològiques i comprovacions de funcionament d’enllaços necessàries, 
tornéssim a fer una darrera lectura de tot el conjunt abans de donar 
definitivament per tancada la versió catalana d’aquestes recomanacions.

Per a qualsevol comentari, no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres.

Ben cordialment,

------------------------------------------------------------------
Glòria Fontova i Hugas
Àrea d'Assessoramentim
Nova adreça de correu: gfontova@termcat.cat
www.termcat.cat
------------------------------------------------------------------
La informació inclosa en aquest missatge electrònic és confidencial i 
s'adreça exclusivament al destinatari o destinataris indicats. Si rebeu 
aquest missatge per error, us informem que no se'n permet la reproducció 
o divulgació, i us preguem que ho comuniqueu al remitent per aquesta 
mateixa via i n'elimineu qualsevol còpia digital o impresa. Gràcies.Received on Monday, 3 July 2006 09:16:29 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Tuesday, 6 January 2015 19:41:01 UTC