W3C home > Mailing lists > Public > public-auth-trans-ca@w3.org > December 2006

Funció d'aquesta llista de distribució / Función de esta lista / Purpose of this list

From: LTO WCAG translation to Catalan <wcag.cat@ub.edu>
Date: Mon, 04 Dec 2006 11:56:00 +0100
Message-ID: <4573FEC0.7030205@ub.edu>
To: public-auth-trans-ca@w3.org

[Català]
A partir del 3 de novembre, data en què es va tancar la revisió de la 
traducció a les WCAG en català, aquesta llista de distribució es 
mantindrà activa com a registre de errates.

[Castellano]
A partir del 3 de noviembre, fecha en que se cerró la revisión de la 
traducción de las WCAG al catalán, esta lista de distribución se 
mantendrá activa como registro de erratas.

[English]
 From November 3rd, when the revision of the Catalan translation to WCAG 
was finished, this list will be maintained only for errata purposes.
Received on Monday, 4 December 2006 10:56:11 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Tuesday, 6 January 2015 19:41:01 UTC