W3C home > Mailing lists > Public > public-auth-trans-ca@w3.org > August 2006

Correccions menors

From: LTO WCAG translation to Catalan <wcag.cat@ub.edu>
Date: Fri, 04 Aug 2006 12:16:00 +0200
Message-ID: <44D31E60.2070505@ub.edu>
To: public-auth-trans-ca@w3.org

He pujat una nova versió del document amb dos petits canvis:

- correcció de l'enllaç a TERMCAT que no funcionava
- correcció del títol de la secció 6 en el sumari, que no corresponia al 
títol en el text.

Cordialment,

Mireia Ribera.
Received on Friday, 4 August 2006 10:16:15 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Tuesday, 6 January 2015 19:41:01 UTC