W3C home > Mailing lists > Public > public-auth-trans-ca@w3.org > April 2006

Inici revisió

From: Mireia Ribera <ribera@ub.edu>
Date: Thu, 20 Apr 2006 16:08:57 +0200
Message-ID: <444795F9.20507@ub.edu>
To: Emmanuelle Gutiérrez y Restrepo <emmanuellegutierrez@gmail.com>, Jesus Lorés <jesus@diei.UdL.es>, Enrique Varela Couceiro <evarela@teleservicios.com>, "encarnacion quesada"@ub.edu, public-auth-trans-ca@w3.org
CC: wcag.cat@ub.edu

Benvolguts col.legues,

el procés de revisió de l'esborrany de traducció al català de les pautes 
WCAG 1.0 començarà el proper dilluns, dia 24 d'abril, i finalitzarà el 
dia 16 de juny.

Durant aquest periode us demanem que participeu activament fent-nos 
arribar els vostres comentaris o suggeriments de canvi. Envieu aquest 
missatge als vostres associats per aconseguir el màxim de consens en la 
traducció.

- Tots els missatges a partir d'ara cal fer-los arribar a:
       public-auth-trans-ca@w3.org

[per subscriure-us a aquesta llista només cal enviar un missatge amb 
l'assumpte "subscribe" a public-auth-trans-ca-request@w3.org; s'hi pot
subscriure tothom]

- L'esborrany de traducció, que anirà incorporant tots els canvis 
aprovats per la llista es troba a:
	www.ub.es/biblio/bid/06w3c.htm

- Una última nota: l'equip de la UB escriurà a aquesta llista a partir 
d'ara des de l'adreça wcag.cat@ub.edu.

Comptem amb vosaltres per poder millorar aquest document i aconseguir 
una traducció autoritzada al català de qualitat. Gràcies per endavant!


***********************************************************************
Estimados colegas,

el proceso de revisión del boceto de traducción al catalán de las pautas 
 WCAG 1.0 empezará el próximo lunes, día 24 de abril, y finalizará el 
día 16 de junio.

Durante este período os pedimos que participeis activamente enviando 
vuestros comentarios o sugerencias de cambio. Transmitir este mensaje a 
vuestros asociados para conseguir el máximo consenso en la traducción.

- A partir de ahora todos los mensajes deben enviarse a:
       public-auth-trans-ca@w3.org

* para suscribirse a esta lista solo teneis que enviar un mensaje con el 
asunto "subscribe" a public-auth-trans-ca-request@w3.org; la lista es 
publica y todo el mundo se puede suscribir.

- La propuesta de traducción, que irá incorporando todos los cambios 
aprobados por la lista se encuentra en:
	www.ub.es/biblio/bid/06w3c.htm

- Una última nota: el equipo de la UB escribirá a esta lista a partir de 
ahora desde wcag.cat@ub.edu.

Contamos con vosotros para poder mejorar este documento y conseguir una 
traducción autorizada al catalán de calidad. Gracias de antemano!
Received on Thursday, 20 April 2006 14:15:40 UTC

This archive was generated by hypermail 2.3.1 : Tuesday, 6 January 2015 19:41:00 UTC